Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM)

Ortak Ülkeler ile öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleştirilir:

  • Öğrenim hareketliliği
  • Staj hareketliliği

Hibe

- Program Ülkesinde Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları

- Ortak Ülkelerden birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları

- Program ya da Ortak Ülke yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlar

- Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

- Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyeti süresi boyunca tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenciler bir sömestr hibeli olarak seçilirler.

Öğrenci Hareketliliği-Staj

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

Aşağıdaki kurum/kuruluşlar ise staj faaliyeti gerçekleştirmek için uygun değildir:

- AB kurumları ve AB organları (Detaylı listeye https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_en bağlantısından ulaşılabilmektedir.)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans, Ulusal Erasmus+ Ofisleri vb. kuruluşlar.

Birleştirilmiş Faaliyet

Staj hareketliliği faaliyetinin öğrenim hareketliliği faaliyetine entegre edilerek, öğrenim ve staj faaliyetlerinin tek bir faaliyet olarak yürütülmesine imkan sağlayan faaliyet çeşididir.

a. Staj faaliyeti, öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek üzere gidilen yükseköğretim kurumunun gözetiminde gerçekleştirilir.

b. İki faaliyet eş ya da ardışık zamanlı olarak gerçekleştirilebilir

Birleşik faaliyet en az 3 an fazla 12 ay sürebilir. Öğrencinin staj faaliyetini öğrenim ile birleşik olarak gerçekleştirmesi, özellikle ortak ülkede bir işletmede gerçekleştirilecek staj faaliyeti için önerilmektedir.

Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. Yalnızca isteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

-Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

- Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır. Öğrencinin öğrenim hareketliliği yapacağı yükseköğretim kurumunda 1 trimester süresi 90 günden az ise Hareketlilik Aracı’na (MT+) bilgiler girilirken açıklama kısmında bu husus belirtilmelidir.

- Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

Ev sahibi kurumun uygun görmesi halinde; proje bitiş tarihinden önce bitmek kaydıyla öğrenim hareketliliğinde bahar dönemini müteakip güz döneminde de hareketlilik yapılabilir. Anılan hareketlilik MT+’a tek bir hareketlilik olarak kaydedilir, bahar ve güz dönemleri arasındaki boşluklara hibe ödenmez.

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez

Hareketliliğe Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Öğrenci Seçimi

Hareketliliğe katılacak öğrenciler yükseköğretim kurumları (program ve/veya ortak ülke yükseköğretim kurumu) tarafından yapılan seçimle belirlenir.

Fakülte/bölümlerden belirlenen hibe kontenjanı dâhilinde başvuru olmaması veya hibe tahsis edilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda dağıtılamayan hibe miktarı başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılabilir.

Seçim Ölçütleri

1. Akademik başarı düzeyi (Tüm ölçütler içerisinde, ağırlığı en yüksek olan ölçüt olmalıdır)

2. Bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil seviyesi

3. Şehit ve gazi çocuklarına yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda ilave puan (sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar için uygulanır)

4. Engelli öğrenciler için (engelliliğin belgelendirilmesi koşulu ile) yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda ilave puan

5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere7 yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda ilave puan

6. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunan öğrencilere yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda ilave puan

7. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenim veya staj hareketliliğinden hibeli veya hibesiz yararlanmış öğrenciler için daha önce yararlanılan her bir faaliyet için yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

8. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

9. Seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama durumunda, yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

10. Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda başvurma halinde, öğrencinin tercih edeceği hareketlilik için yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

11. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: (Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda, öğrencinin yapacağı sonraki başvurularda, yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma)

12. Dil sınavına gireceğini beyan edip, mazeretsiz girmeme durumunda, öğrencinin yapacağı sonraki başvurularda, yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

-Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Süre ve Hibe Hesaplamaları

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada, gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahmini olarak belirlenir.

Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

Erasmus+ KA107 faaliyetinde, öğrencilerin faaliyet süreleri ya tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir.

Öğrencilerin faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.

Hareketlilik Aracı’nda başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

Öğrenciye Yapılacak Ödeme

-Öğrenci ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yer aldığı üzere, %50 ile %100 arasında bir oranda (hangi oranda olacağı yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecektir) ve tüm öğrencilere aynı oranda uygulanacak şekilde yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

-Öğrencinin dönüş sonrası yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştırmak ve kesinti durumunda hibe iade ihtimalini azaltmak için hibenin iki taksitte ödenmesi tavsiye edilir. İlk ödemeler sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde yapılır.

-İlk ödemenin %100’den daha az bir oranda yapılmasına karar verildiği durumda:

1- Öğrenciye faaliyeti başlamadan önce ilk ödeme olarak, öngörülen hibelendirme süresine göre hesap edilen toplam hibesinin belirlenen orandaki kısmı ödenir.

2-Hareketlilik döneminin sona ermesinden 30 gün önce öğrenci çevrimiçi AB Anketini doldurması için davet edilir. Öğrencinin çevrimiçi AB anketini davetin ulaşmasını izleyen 15 gün içinde doldurması mali desteğin geriye kalan kısmının ödenmesini talep etmesi olarak kabul edilir.

Her durumda, öğrenciye hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı geçmemek şartıyla, azami olarak gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir.

Ödemede Kesinti Yapılması

-Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

-Belge üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenimin devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden/ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

-Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

-Tüm kesintiler gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Hareketlilik Aracı’nda kesinti gün sayısı ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

Ortak Ülkeler ile yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından henüz Çevrimiçi Dil Desteği imkânı sağlanmamaktadır.

Faaliyet Süresinin Uzatılması

Erasmus+ KA107 faaliyeti için, kısmen hibeli kısmen hibesiz faaliyet seçeneği bulunmadığından bir faaliyet ya tamamen hibeli ya da tamamen hibesiz olarak gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla faaliyet süresi hibesiz olarak uzatılamaz.

Öğrenci Hareketliliği Belgeleri

Her bir öğrenci dosyasında aşağıdaki belgelerin mutlaka bulunması gerekmektedir. Ancak aşağıda belirtilenler haricinde, yükseköğretim kurumu, faaliyetle ilgili olarak kendi kurumu içerisinde ihtiyaç duyduğu belgeleri de dosyada muhafaza edebilir. Faaliyet başlamadan önce ve faaliyet sırasında düzenlenen belgeler:

1- Öğrenci başvuru formu ve ekleri

2- Öğrenci seçim ölçütlerini gösterir belgeler (Not çizelgesi, yabancı dil belgesi vb.)

3- Öğrencinin seçildiğine ilişkin öğrenciye yapılan yazılı bildirim veya toplu ilan

4- Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter)

5- Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Erasmus+ Yükseköğretim öğrenim/staj hareketliliği için sözleşmenin imzalı bir nüshası ve ekleri:

Ek-1 Öğrenim Anlaşması.

Ek-2 Genel Şartlar: Genel Şartların yükseköğretim kurumunda muhafaza edilecek nüshada bulunması zorunlu değildir.

Ek-3 Öğrenci Beyannamesi: Tek nüsha halinde öğrenciye verilir, dosyasında bulunması zorunlu değildir.

6- Yurt dışında alınacak (Öğrenim Anlaşmasında yer alan) derslerin, öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren ilgili kurul kararı veya bunu gösteren Öğrenim ve/veya Staj Anlaşması (Learning Agreement for Studies/Traineeships)

7- Öğrenciye yapılan ödeme ile ilgili dekont veya öğrenciye yapılan ödemenin ayrıntılarını ihtiva eden banka ekstresi

Faaliyet sona erdikten sonra tamamlanan belgeler:

1- Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini gösteren, misafir olunan kurum tarafından onaylı, Öğrenim/Staj Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümü. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve misafir olunan kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.

2- Katılım sertifikası

3- Öğrencinin faaliyete ilişkin başarı durumunu gösteren belge: Öğrenim hareketliliği için: Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, Staj hareketliliği için: Staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümü

4- Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir. (Dosyada bulunmasına gerek yoktur)

5- Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)

6- Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkript ve/veya varsa Diploma Eki örneği