Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Ogrenim Secim Sartlari

ERASMUS PROGRAMI
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
 
ÖĞRENCİ SEÇİMİ 
 
Hareketliliğe katılacak öğrenciler yükseköğretim kurumu tarafından yapılan seçimle belirlenir. 
 
Her bir faaliyet için fakülte/bölüm bazında belirlenen kontenjanlar için öğrenci seçimi gerçekleştirilir. Bu sebeple, yükseköğretim kurumu, başvuruları alırken, her fakülte veya mümkünse bölüm için asil ve yedek kontenjanları ilan eder. Kontenjan ilanı, Merkez tarafından yükseköğretim kurumuna tahsis edilen hibe miktarı belirli olmadan önce yapılıyorsa, kontenjanlar tahminî kontenjanlar olarak ilan edilir. Seçim, her fakülte/bölüm için kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.
 
Yükseköğretim kurumu, hibe vereceği öğrenci sayısını ve hibe verilebilecek süreleri Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirler.
 
Bir önceki yıl seçilerek hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla ''kazanılmış hak'' olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler. 
 
Asgari Şartlar: 
 
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir: 
 
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 
 
2-  a-) Birinci kademe öğrencilerinin (önlisans/lisans) kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 
 
     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin (yüksek lisans / doktora)  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 
 
3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay'ı geçilmeyecek olması 100'lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. Başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez'in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak taban puanı yükseltme, en az kontenjan sayısının 2 katı başvuru alabilmeyi sağlamalıdır. Başvuru ilanı yapıldıktan sonra puan yükseltilemez.
 
5. Yabancı Dil sınavından en az 50 alınmış olması. (COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS sonuçları kabul edilir.)
 
Seçim Kriterleri: 
 
Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından,  puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 
 
Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır.
 
2018 projesi (2018-2019 akademik yılı) başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır. 

 
Not Dökümü / Transcript : 
 
Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 
 
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 
 
Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 
 
Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır. 
 
Yabancı Dil: 
 
Üniversitemizin Erasmus yabancı dil sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır. 
 
Erasmus kurumsal koordinatörü ve Erasmus ofis çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar. 
 
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25'den fazla olamaz. 
  
Yabancı Dil Barajı Uygulaması: 
 
Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 50'dir. 
 
Hibesiz Öğrenci
 
Öğrenciler hibe almadan da  asgari kriterleri yerine getirerek, gerekli kontenjan olduğu taktirde Erasmus Programı'ndan yaralanabilirler. 
 
Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği
 
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez'den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.