Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Takvimi

-

Erasmus Yabancı Dil Sınavı gerçekleştikten sonra başarılı olan öğrencilerin başvuru için izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Erasmus Online Başvuru

24.03.2023 – 07.04.2023

Erasmus Sonuç Açıklanma

13.04.2023

İtirazlar ve Hibesiz Gidiş Başvurusu

13.04.2023 – 17.04.2023

Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün

17.04.2023

Nihai Sonuçların Açıklanması

20.04.2023

Staj Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı

27.04.2023

Yer: Microsoft Teams

(Ekip kodu hareketliliğe seçilen öğrencilerle paylaşılacaktır.)

Erasmus Programına Kimler Başvurabilir?

Başvuru Kriterleri

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.

2. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış,

- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

- Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100,

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

5. Staj yapılacak yerden Kabul Mektubu almış olmak. (Belgeyi buradan indirebilirsiniz.)

Erasmus Programı'na Nasıl Başvurulur?

Erasmus başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.

Online Başvuru

Başvuru otomasyonu 24 Mart 2023 tarihinde açılacaktır ve 24 Mart 2023 – 7 Nisan 2023 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Başvurular online olarak 24 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır. Başka bir web sitesinden başvuru alınmayacaktır.

Yalnızca ONLINE BAŞVURU yapılacaktır.

Online Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

 1. Transkript
 2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi, e-YDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)
 3. Staj yapacağınız kurumdan alınmış imzalı ve mühürlü Kabul Belgesi (Belgeyi buradan indirebilirsiniz.)

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir.

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık staj hibeleri belirlenmiştir.

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600

İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler)

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Sıralama ve kontenjan, akademik düzey üzerinden belirlenmektedir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır.

2023/2024 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan**

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan***

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan****

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Birinci ve ikinci derece akrabaları veya kendileri, depremden etkilenen illerde ikamet etmekte olan öğrenciler +10 puan*****

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. 

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

****Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz

*****Depremden etkilenen 10 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır,  Gaziantep, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa),
1. ve 2. Derece akraba olarak anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri kabul edilmektedir.

 • Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
 • Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Doktora öğrencileri yeterlik döneminde yeterlilik sınavlarını ÇOMÜ’de vermekle yükümlüdür. Bu dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmelerinde kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Ancak Erasmus hareketliliğinde olmalarından dolayı yeterlilik sınavlarına girememe durumu söz konusu olabilir, bu durumdan Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz.
 • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Hareketlilikle ilgili Önemli Detaylar

 • Uygun staj yerlerini öğrenebilmek için buraya tıklayınız.
 • Staj hareketliliği 2 aydan az olamaz.
 • Erasmus kapsamında gerçekleştirilecek bir staj hareketliliğinin minimum süresi 60 gün (2 ay), maksimum süresi 360 gün (12 ay) olmalıdır.
 • 3 aydan uzun hareketliliklerin sadece ilk 3 aylık bölümü hibelendirilir. Öğrenciler, kalan süre için hibesiz olarak devam edebilir.
 • Bu proje kapsamında staja seçilen öğrenciler hareketliliklerini Haziran 2023 tarihinde başlayıp Temmuz 2024 arasında gerçekleştirmelidir ve hareketlilik en geç Temmuz 2024’te sona ermiş olmalıdır.
 • Ayrıca mezun statüsündeki öğrenciler öğrencilikleri devam ederken hareketliliğe başvurmalı, mezuniyet tarihlerinden sonraki 1 yıl içerisinde hareketliliklerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Staj hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://erasmus.comu.edu.tr/giden-ogrenci/staj-amacli-r56.html
 • Letter of Acceptance for Traineeships belgesinde yer alan "Job Description" kısmı sizin staj yapacağınız yerdeki iş tanımınızdır. Lütfen buna dikkat ederek belgeyi doldurunuz. 

Kontenjanlar

Tahmini kontenjan listesi için tıklayınız.

Kontenjanlar verilecek tahmini hibe kontenjanlarıdır. Staj hareketliliğinde kontenjanlar akademik düzey bazında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bazında verilmektedir.

Not Dökümü / Transkript

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.

Yabancı Dil Barajı Uygulaması

Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 100 üzerinden 50'dir.

Hibesiz Öğrenci

Yerleştirme sonucu hibe hakkı kazanamayan öğrenciler hibe almadan da asgari kriterleri yerine getirerek, gerekli kontenjan olduğu taktirde Erasmus+ Programı'ndan yaralanabilirler. Hibesiz olarak Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen tarihlerde bir başvuru yapmış olmanız gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra, başvurusu geçerli olan fakat hibe hakkı kazanamamış tüm öğrenciler ek olarak hibesiz hareketlilik başvurusunda bulunabilirler.

Hibesiz hareketlilik için belirtilen takvimde belirtilen tarihler çerçevesinde "erasmusogrenim@comu.edu.tr"ye hibesiz hareketlilik dilekçesini e-posta yoluyla göndererek talepte bulunabilirler.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez'den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

 Hareketlilik ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

Ekler

23-24 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Tahmini Kontenjan Listesi.pdf
Letter of Acceptance for Traineeships.docx