Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Giden Akademik Personel

GİDEN ÖĞRETİM ELEMANI DERS VERME AMAÇLI

Hedefler:

 • Akademik Personelimize Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 • Erasmus University Charter sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus University Charter'a sahiptir) Üzerinde ders yükü olan ve bunu belgeleyebilen araştırma görevlileri de hareketliliğe başvurabilmektedir.
 • Üniversitelerin arasında Bölüm-Fakülte bazında anlaşmanın olması,
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
 • Misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.
 • Hareketliliğin hibeli olarak 5 eğitim günü 2 yolculuk günü üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • 1 haftası hibelendirilmek şartıyla En çok 6 hafta için gidilebilir.

Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni hibeler aşağıdaki şekildedir;

Seyahat Hibesi ise gidilecek Üniversite'nin bulunduğu şehir ve Çanakkale arasındaki mesafeye göre belirlenmektedir. Buradaki bağlantıdan mesafe tespit edildikten sonra aşağıda bulunan tablodan seyahat hibesi miktarı belirlenebilir.

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Erasmus Personel Ders Verme Programından yararlanmak isteyen aday personel için başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir:

Öncelikle gitmek istediğiniz Üniversiteyi belirleyiniz. Yukarıda belirtildiği gibi bir üniversiteyi başvuru esnasında seçebilmeniz için öncelikle o üniversiteye gitme talebinizi bildirip bir ön kabul almalısınız. Başvuru esnasında aday personel gitmek istediği üniversiteden almış olduğu "Kabul Mektubu"nu imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar geçerlidir). Kabul mektubu için herhangi bir format bulunmamakla birlikte mektupta hareketliliğin tarihleri ve ders verme amaçlı olduğu açıkça belirtilmelidir. Hareketlilik için adayın bölümü ile ilgili üniversite arasında anlaşma bulunması şarttır. 

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin güncel bilgilerini aşağıdaki adresten bulabilirsiniz;

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html

Gitmek istediğiniz üniversitenin Erasmus ve Bölüm Sorumlularına email ile Erasmus Hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi ve hareketliliği gerçekleşeceği tarihleri yazarak ve anlaşmanız halinde "Kabul Mektubu"nun imzalanıp email ile geri yollanmasını isteyiniz.

SEÇİM PROSEDÜRÜ

Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri; Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenmiş, 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi bölümü ile anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. Anlaşmalı olunmayan bir üniversite ile hareketlilik yapmak isteyen personelimizin başvuru süresi bitmeden önce sözkonusu kurum ile anlaşma imzalanmasını sağlamış olmalıdır.

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 30 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

Daha Önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

2

Personeli olduğunuz bölümden*, daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan birinin olmaması 

5

3

Mevcut akademik yılda** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-25

4

Bir önceki akademik yılda*** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-20

5

İki önceki akademik yılda**** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-15

6

Daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğinizi iptal etmek

-10

7

Bölümünüzde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus anlaşması imzalanmasını sağlamak. Adaylar yaptıkları en fazla 6 farklı yükseköğretim kurumu ile anlaşma için puan alabilir. Bir anlaşma için 10 puan, yaptıkları diğer 5 anlaşmanın her biri için 1 puan alabilir. Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

İlk Anlaşma 10 Puan; diğer anlaşmalar için en fazla 5 olmak üzere 1’er puan (En Fazla 15 puan)

8

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifinde bulunmak? Adaylar en fazla 6 adet ders teklifi için puan alabilir. İlk ders teklifi için +5 puan, diğer 5 ders teklifinin her biri için 1 puan alabilir. Söz konusu zaman aralığında silinen dersler ise negatif puan olarak yansıyacaktır. İlk ders silinmesi için -5 puan, diğer 5 ders silinmesinin her biri için -1 puan uygulanacaktır.

İlk ders teklifi 5; diğer dersler için toplam en fazla 5 olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

9

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ULP kodlu ders havuzundan ders vermek. Adaylar en fazla 6 adet ders için puan alabilir. İlk ders verme için +5 puan, diğer 5 ders vermenin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders verme için 5 puan, diğer ders vermeler için en fazla 5 puan olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

10

Duyurularda ilan edilen tarih itibariyle Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olmak.

5

11

Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürüttüğünüz fakülte ya da bölümde mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda gelen ya da giden Erasmus öğrencisi olması.

5

12 TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %10'u verilir. ***** En Fazla 10

TOPLAM

100

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

 

 1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
 2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

 

* : “Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.  Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir. Adayların buna uygun olanı seçmesi gerekmektedir.

** : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. 

*** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

**** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

***** : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Kapsamında” yabancı dille ders verebilme kriterlerine göre;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

koşullarını sağlayabilen öğretim elemanları söz konusu yönetmelik kapsamında yabancı dil kriterini yerine getirmiş sayılır ve ilgili mevzuatta belirtilen puan olan 80 puan sahibi olarak değerlendirilir. Söz konusu mevzuatın güncellenmesi Ders Verme Hareketliliği Kriterleri’ni de günceller.

Adaylar; buradaki araç ile puanlarını hesaplayabilirler.

HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

GİTMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR

Personelin başvuru esnasında;

 • Başvuru Formu (İnternet üzerinden yapılan başvurunun çıktısı alınacaktır.)
 • Personelimizin gitmek istediği üniversiteden alacağı ön kabul mektubunu teslim etmesi gerekmektedir.

Seçilen Personelimizin ise;

Belgelerini ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda belirtilen Euro Hesabınıza yatırılacaktır.

HAREKETLİLİK ESNASINDA ve SONRASINDA YAPILACAKLAR

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında, daha önceden doldurup imzaladığınız (Ayrıca Ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan)

Belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hak edilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirttiğiniz Euro hesabına yatırılacaktır.

 

Sorularınız için lütfen; erasmuspersonelcomu.edu.tr