Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Personel Hareketliliği Faaliyetleri

 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

-Personel Ders Verme Hareketliliği

-Personel Eğitim Alma Hareketliliği

             

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur).

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir.

İşletmelerden ders vermek üzere davet edilen personel için asgari ders verme saati koşulu bulunmamaktadır.

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

İlan Süreci

Yükseköğretim kurumlarının internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek ilana çıkılmış olur.

İlanın amacına ulaşabilmesi için internet sayfasında ve ilan panolarında en az 20 gün süre ile tutulması beklenir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi alanı ile ilgili anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. Anlaşmalı olunmayan bir üniversite ile hareketlilik yapmak isteyen personelimizin başvuru süresi bitmeden önce sözkonusu kurum ile anlaşma imzalanmasını sağlamış olmalıdır.

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 40 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

Daha Önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

2

Personeli olduğunuz bölümden*, daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan birinin olmaması 

5

3

Mevcut akademik yılda** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-25

4

Bir önceki akademik yılda*** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-20

5

İki önceki akademik yılda**** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-15

6

Daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğinizi iptal etmek

-10

7

Bölümünüzde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus anlaşması imzalanmasını sağlamak. Adaylar yaptıkları en fazla 6 farklı yükseköğretim kurumu ile anlaşma için puan alabilir. Bir anlaşma için 10 puan, yaptıkları diğer 5 anlaşmanın her biri için 1 puan alabilir. Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

İlk Anlaşma 10 Puan; diğer anlaşmalar için en fazla 5 olmak üzere 1’er puan (En Fazla 15 puan)

8

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifinde bulunmak? Adaylar en fazla 6 adet ders teklifi için puan alabilir. İlk ders teklifi için +5 puan, diğer 5 ders teklifinin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders teklifi 5; diğer dersler için toplam en fazla 5 olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

9

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermek. Adaylar en fazla 6 adet ders için puan alabilir. İlk ders verme için +5 puan, diğer 5 ders vermenin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders verme için 5 puan, diğer ders vermeler için en fazla 5 puan olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

10

Başvuru tarihi itibariyle Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olmak.

5

11

Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürüttüğünüz fakülte ya da bölümde mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda gelen ya da giden Erasmus öğrencisi olması.

5

TOPLAM

100

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

  1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

* : “Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.  Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir. Adayların buna uygun olanı seçmesi gerekmektedir.

** : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. 

*** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

**** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

GİTMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR

Personelin başvuru esnasında;

  • Başvuru Formu (İnternet üzerinden yapılan başvurunun çıktısı alınacaktır.)
  • Personelimizin gitmek istediği üniversiteden alacağı ön kabul mektubunu teslim etmesi gerekmektedir.

Seçilen Personelimizin ise;

Belgelerini ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda belirtilen Euro Hesabınıza yatırılacaktır.

HAREKETLİLİK ESNASINDA ve SONRASINDA YAPILACAKLAR

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında, daha önceden doldurup imzaladığınız (Ayrıca Ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan)

Belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hak edilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirttiğiniz Euro hesabına yatırılacaktır.