Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2024-2025 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Takvimi

-

ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

(2024 PROJE DÖNEMİ)

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile ilgili tüm süreçler başvurudan sonuç açıklanmasına kadar ydyo.comu.edu.tr üzerinden takip edilmeli ve burada yayınlanan kurallar doğrultusunda yürütülmelidir.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı gerçekleştikten sonra başarılı olan öğrencilerin başvuru için izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Erasmus Online Başvuru

08.03.2024 – 22.03.2024

Erasmus Sonuç Açıklanma

29.03.2024

İtirazlar ve Hibesiz Gidiş Başvurusu

29.03.2024 – 02.04.2024

Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün

02.04.2024

Nihai Sonuçların Açıklanması

05.04.2024

Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı

16.04.2024

Yer: Microsoft Teams

(Ekip kodu hareketliliğe seçilen öğrencilerle paylaşılacaktır.)

Erasmus Programına Kimler Başvurabilir?

Başvuru Kriterleri

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.

2. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış,

- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

- Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100,

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Erasmus Programı'na Nasıl Başvurulur?

Erasmus başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.

Online Başvuru

Başvuru otomasyonu 8 Mart 2024, saat 08:00 tarihinde açılacak ve 22 Mart 2024 saat 17:00'da kapanacaktır. 

Başvurular online olarak 8 Mart 2024 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır. Başka bir web sitesinden başvuru alınmayacaktır.

Yalnızca ONLINE BAŞVURU yapılacaktır.

Başvuru yapmadan önce lütfen tercih edeceğiniz üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini kontrol ediniz.

İkili anlaşmalar listesindeki anlaşmalı üniversitelerin istediği yabancı dili seviyeleri için tıklayınız.

1 Mart 2024 tarihine kadar yapılan anlaşmalar başvuru sistemine eklenecektir. Bu tarihten sonra yapılan anlaşmalar 2024-2025 Akademik Yılı Başvuru döneminde kullanılamayacaktır.

Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun bildirmek için (anlaşmanın sistemde yer almaması vb) erasmusogrenim@comu.edu.tr adresine eposta atabilirsiniz.

Online Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

  1. Transkript
  2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (e-YDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir.

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenim hareketliliği maksimum 5 ay hibelendirilecektir.

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir ve hareketlilikten hibesiz olarak yararlanabilir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir.

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

600

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

450

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği Hibe Miktarları

(Karma Hareketlilik ve Karma Yoğun Programlar (BIPs) ile Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülke ya da Programla İlişkili Olmayan Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 79 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 56 Avro

- Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür.

İlave Hibe Desteği

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Yetim/ölüm aylığı bağlananlar

4) Şehit/gazi eş ve çocukları ile gazilerin kendileri*

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler**

7) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında ebeveynlerinden biri veya vasisi engelli veya muhtaç aylığı alanlar***

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.****

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler

*** https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

**** Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki hareketliliklerinde bu kategoride tekrar ilave hibe desteği verilmez.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

Standart Seyahat Desteği / Yeşil Seyahat Desteği Hibesi

Öğrencilerin seyahat masraflarına katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile hareketliliğin başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.

Mesafe bandı hesaplayıcısında çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmayacaktır.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı
(Avro)

10 ila 99 KM arasında

28

56 

100 ila 499 KM arasında

211

285

500 ila 1999 KM arasında

309

417

2000 ila 2999 KM arasında

395

535

3000 ila 3999 KM arasında

580

785

4000 ila 7999 KM arasında

1188

1188 

8000 KM veya daha fazla

1735

1735

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, bölüm bazında puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. (Sıralama ve kontenjan, yüksek lisans ve doktorada enstitü bazında belirlenir.)

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır.

2024/2025 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan**

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan***

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan

afetzede yardımı alanlar****

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan*****

Aynı proje kapsamında daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. 

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

****Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

*****Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

  • Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
  • Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
  • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
  • Doktora öğrencileri yeterlik döneminde yeterlilik sınavlarını ÇOMÜ’de vermekle yükümlüdür. Bu dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmelerinde kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Ancak Erasmus hareketliliğinde olmalarından dolayı yeterlilik sınavlarına girememe durumu söz konusu olabilir, bu durumdan Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz.
  • Eğitim Fakültesi öğrencileri zorunlu staj sebebiyle dördüncü sınıfta Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar. (Bu nedenle üçüncü sınıfta öğrenim hareketliliği başvurusu yapamazlar.)
  • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Kontenjanlar

Tahmini kontenjan listesi için tıklayınız.

Bu sayılar öğrencilerin bir fikir edinmesi için verilen tahmini kontenjanlardır. Gelen başvurunun dağılımına ve mevcut proje bütçesinin durumuna göre seçim komisyonu başvurular sonrası nihai kontenjanları belirler. Açıklanan sonuçtaki hibeli öğrenci sayısı ile ile tahmini kontenjanlar bölüm, birim bazında ya da toplamda aynı olmak zorunda değildir.

Kontenjanlar verilecek tahmini hibe kontenjanlarıdır. Yerleştirme sonucu hibe hakkı kazanamayan öğrenciler, başvuruları kapsamında hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilirler.  

Meslek Yüksekokullarına ortak kontenjan verilmiştir. Ancak bu meslek yüksekokulundaki her bölümün başvuracağı anlamına gelmemektedir. Programın kuralı gereği anlaşması olan bölümler başvuru yapabilir. Anlaşma listesini incelemek için lütfen tıklayınız.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri eğitim gördükleri anabilim dalının lisans programında yüksek lisans ve doktoraya da açık olan anlaşmalara ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü dosyasında bulunan sadece lisansüstü eğitim öğrencilerine açık anlaşmalara başvurabilirler.

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra hibe hakkı kazanamayan fakat geçerli bir başvurusu olan öğrenciler hibesiz hareketlilik için belirtilen takvimde belirtilen tarihler çerçevesinde "erasmusogrenim@comu.edu.tr"ye hibesiz hareketlilik dilekçesini e-posta yoluyla göndererek talepte bulunabilirler.

Bölümünüzün anlaşma kontenjanlarının uygunluğuna göre tercih ettiğiniz üniversiteye yerleşip yerleşemediğiniz konusunda hibesiz yerleştirme sonuçları ayrıca açıklanır.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversitemiz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Not Dökümü / Transkript

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.

Yabancı Dil Barajı Uygulaması

Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 100 üzerinden 50'dir.

Hibesiz Öğrenci

Öğrenciler hibe almadan da asgari kriterleri yerine getirerek, gerekli kontenjan olduğu taktirde Erasmus+ Programı'ndan yaralanabilirler. Hibesiz olarak Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen tarihlerde bir başvuru yapmış olmanız gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra, başvurusu geçerli olan fakat hibe hakkı kazanamamış tüm öğrenciler ek olarak hibesiz hareketlilik başvurusunda bulunabilirler.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez'den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Hareketlilik ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Ekler

2024-2025 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ TAHMİNİ KONTENJAN LİSTESİ.pdf