Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Ogrenim - Hibe

ERASMUS PROGRAMI
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
 
HİBELER 
 
Hibe bütün evraklar Erasmus Ofisi'ne teslim edildikten ve Hareketlilik Sözleşmesi öğrenci ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra ödenir. 
 
2018 Projesi Kapsamında (2018-2019 akademik yılı) Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları:
 
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık
Hibe Staj 
(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400

 

 
2017 Projesi Kapsamında (2017-2018 akademik yılı) Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları:

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 

Süre ve Hibe Hesaplamaları:

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. 
 
Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belglerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz ''sıfır hibeli'' öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 ay'dan, staj hareketliliği için 2 ay'dan kısa olamaz.

Öğrenciye verilecek hibe ''Hesaplama Aracı'' kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracı'na sayfanın alt kısmından ulaşabilirsiniz (Dosyayı kullanabilmeniz için indirmeniz gerekmektedir.).
 
Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.
 
Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık prensibine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.
 
Öğrenciye Yapılacak Ödeme:

Seçilen öğrencilerle Hareketlilik Aracında hesaplanan azamî hibe miktarını içeren sözleşmeleri imzalanır. Sözleşmeleri imzalanan öğrencilerin ödemelerinin yapılması için, yükseköğretim kurumu bünyesinde proje hesabını tutan ve ödemeleri yapmaya yetkili birime ödeme talimatları ve öğrenci sözleşmelerinin birer kopyası gönderilir.

Tutanakla kayıt altına alınan seçim listelerinin proje hesabını tutan ve ödemeyi yapacak ilgili birimlere (strateji geliştirme, mâli işler, muhasebe birimi vb) ıslak imzalı olarak iletilmesi ve ödeme aşamasında, ödeme belgesinde yer alan yararlanıcı bilgileri ile hibe tutarının söz konusu listelerde yer alan bilgiler ile tutarlılığı kontrol edildikten sonra ödemenin yapılması gerekmektedir.

Öğrencilerin 2 taksitte yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.  İlk ödemeler  %80 şeklinde yapılır.
 
Ödemede Kesinti Yapılması: 
 
Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya 2/3 başarı oranını sağlamayan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir. Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen,üniversitesi tarafından belirlenen tarihe kadar (örneğin: en geç 31 Ekim 2015) dönüş belgelerini üniversitesinin Erasmus ofisine teslim etmeyen ve/veya çevrimiçi AB anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir. Hibelerinde kesinti yapılacağının öğrencilere hareketlilikten önce bildirilmesi gerekmektedir. Kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumu tarafından verilir; ancak Merkez'den görüş sorulabilir. Hibede kesinti yapılmasına karar verilmesi halinde, kesinti miktarı yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Kesintiler Ulusal Ajans'a rapor edilir. İlk planlamada ödeneceği öngörülmesine rağmen ödenmeyen ve/veya ödendikten sonra öğrencilerden geri istenen tutarlar, Ulusal Ajans'a iade edilmelidir. 
 

Ekler

he-grant-calculation-mt-_calculation_method-20140807.xlsx